Các Loại Thuế ở Nhật Bản

Giải thích những điều cơ bản về các loại thuế ở Nhật Bản.