Kế Toán Cơ Bản

Giải thích cơ bản về kế toán ở Nhật Bản.