Chương 5: Kê khai và nộp thuế nên thực hiện như thế nào?

1. Khi nào thì kê khai và nộp thuế?

Khi kê khai và nộp thuế tiêu dùng có hai loại chính là kê khai quyết toán, kê khai giữa kỳ.

(※) Thời gian kê khai quyết toán là khi nào? Nộp báo cáo kê khai thuế được thực hiện trong thời gian 2 tháng kể từ ngày kế tiếp của ngày kết thúc kỳ tính thuế. Phần lớn các công ty hay các đơn vị kinh doanh cá nhân thường áp dụng kỳ tính thuế là một năm, những công ty này thường kê khai quyết toán một năm một lần. Mặt khác, công ty áp dụng kỳ tính thuế là 3 tháng thì sẽ thực hiện kê khai quyết toán 4 lần một năm, công ty áp dụng kỳ tính thuế là 1 tháng thì thực hiện kê khai quyết toán là 12 lần một năm. Những đơn vị kinh doanh cá nhân do tính đặc thù nên thời hạn nộp kê khai quyết toán sẽ là ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo của kỳ tính thuế.

2. Khi nào kê khai và nộp thuế đối với kê khai giữa kỳ?

Đối với kê khai giữa kỳ thì dựa vào mức độ lớn nhỏ của các khoản thuế tiêu dùng đã nộp năm trước mà số lần kê khai có sự khác nhau.

Công ty lớn ⇒ kê khai 11 lần trong 1 năm
Công ty vừa ⇒ kê khai 3 lần trong 1 năm
Công ty nhỏ ⇒ kê khai 1 lần trong 1 năm

Công ty lớn là công ty có khoản nộp thuế tiêu dùng quyết toán cho kỳ tính thuế trước đó đạt trên 48 triệu yên.
Công ty vừa là công ty có khoản nộp thuế tiêu dùng quyết toán cho kỳ tính thuế trước đó đạt từ trên 4 triệu yên tới dưới 48 triệu yên.
Công ty nhỏ là công ty có khoản nộp thuế tiêu dùng quyết toán cho kỳ tính thuế trước đó đạt từ trên 480 nghìn yên tới dưới 4 triệu yên.
Những công ty có khoản nộp thuế tiêu dùng quyết toán cho kỳ tính thuế trước đó đạt dưới 480 nghìn yên thì không cần nộp kê khai giữa kỳ.

Khoản nộp thuế tiêu dùng quyết toán cho kỳ tính thuế ngay trước đó Từ dưới 480 nghìn yên Trên 480 nghìn yên Trên 4 triệu yên Trên 48 triệu yên
Số lần kê khai giữa kỳ (trên năm) Không cần 1 lần 3 lần 11 lần

(1) Kê khai giữa kỳ đối với công ty nhỏ
Nộp kê khai giữa kỳ được thực hiên trong thời gian hai tháng kể từ ngày sau 6 tháng từ ngày bắt đầu kỳ tính thuế.
Do đó, công ty hay đơn vị kinh doanh cá nhân áp dụng kỳ tính thuế là 3 tháng hoặc 1 tháng thì không cần kê khai giữa kỳ.
Kê khai giữa kỳ có hai phương pháp là:
Phương thức kê khai dự toán và phương thức quyết toán tạm thời
Theo nguyên tắc là kê khai dự toán, nhưng công ty cũng có thể chọn kê khai theo phương thức quyết toán tạm thời.
① Phương thức kê khai dự toán.
Phương thức kê khai dự toán là phương pháp kê khai nộp số thuế tiêu dùng bằng 1/2 số thuế đã được ghi trong báo cáo quyết toán thuế của kỳ tính thuế trước đó.
Tuy nhiên, trường hợp số tiền thuế nộp theo dự toán dưới 240 nghìn yên thì không cần thiết kê khai và nộp thuế theo dự toán, có thể thực hiện kê khai quyết toán và nộp thuế một năm một lần.
② Phương thức quyết toán tạm thời
Phương thức quyết toán tạm thời là phương pháp tiến hành quyết toán tạm thời số thuế trong vòng sáu tháng, sau đó thực hiện kê khai và nộp số thuế thực tế đó.

(2) Kê khai giữa kỳ của công ty vừa.
Công ty vừa thực hiện kê khai giữa kỳ cho mỗi 3 tháng.
①  Kê khai giữa kỳ của kỳ thứ nhất
Trong vòng hai tháng kể từ ngày của 3 tháng sau ngày bắt đầu kỳ tính thuế đó, tiến hành kê khai và nộp số thuế tương tương 3 tháng tiền thuế tiêu dùng được xác định của năm trước.
② Kê khai giữa kỳ của kỳ thứ hai
Trong vòng hai tháng kể từ ngày của 6 tháng sau ngày bắt đầu kỳ tính thuế đó, tiến hành kê khai và nộp số thuế tương đương 3 tháng tiền thuế tiêu dùng được xác định của năm trước.
③ Kê khai giữa kỳ của kỳ thứ ba
Trong vòng hai tháng kể từ ngày của 9 tháng sau ngày bắt đầu kỳ tính thuế đó, tiến hành kê khai và nộp số thuế tương đương 3 tháng tiền thuế tiêu dùng được xác định của năm trước.

Ví dụ như, kê khai giữa kỳ của công ty có số thuế tiêu dùng được xác định của năm trước là 10 triệu yên (quyết toán vào tháng 3) Kỳ thứ nhất tới ngày 31 tháng 8 thực hiện kê khai và nộp số tiền là 2,5 triệu yên Kỳ thứ hai tới ngày 30 tháng 11 thực hiện kê khai và nộp số tiền là 2,5 triệu yên Kỳ thứ hai tới ngày cuối cùng của tháng 2 năm tiếp theo thực hiện kê khai và nộp số tiền là 2,5 triệu yên

(3) Kê khai giữa kỳ của công ty lớn
Thời hạn kê khai giữa kỳ là trong vòng hai tháng kể từ ngày sau thời kỳ kê khai giữa kỳ.
Tuy nhiên, thời hạn nộp báo cáo giữa kỳ lần thứ nhất là trong vòng 2 tháng kể từ ngày sau 2 tháng từ khi bắt đầu kỳ tính thuế.
Thuyết minh về ví dụ quyết toán vào tháng 3 như sau đây.
Trường hợp công ty có số thuế tiêu dùng được xác định của kỳ tính thuế trước đó là 60 triệu yên.
Lần thứ nhất: tới cuối tháng 7 (trong vòng 2 tháng kể từ ngày của 2 tháng sau ngày 1 tháng 4) tiến hành kê khai và nộp số thuế là 5 triệu yên.
Lần thứ hai: tới cuối tháng 7 (trong vòng 2 tháng kể từ ngày 1 tháng 6) tiến hành kê khai và nộp số thuế là 5 triệu yên.

Lần thứ 3 tới cuối tháng 8, lần thứ 4 tới cuối tháng 9, ....., lần thứ 11 (tháng 2 là thời gian đối tượng để kê khai giữa kỳ) tới cuối tháng 4 sẽ lần lượt thực hiện kê khai và nộp số thuế là 5 triệu yên.

(4) Kê khai giữa kỳ đối với thuế tiêu dùng địa phương
Kê khai giữa kỳ đối với thuế tiêu dùng địa phương.

a. Công ty lớn
Khi thực hiện kê khai giữa kỳ số thuế tiêu dùng mỗi tháng bằng 1/12 số thuế tiêu dùng trong một năm của kỳ tính thuế trước đó, thì cùng lúc cũng thực hiện kê khai giữa kỳ số thuế tiêu dùng địa phương bằng 25% mức đó.

b. Công ty vừa
Khi thực hiện kê khai giữa kỳ số thuế tiêu dùng mỗi 3 tháng bằng 1/4 số thuế tiêu dùng trong một năm của kỳ tính thuế trước đó, thì cùng lúc cũng thực hiện kê khai giữa kỳ số thuế tiêu dùng địa phương bằng 25% mức đó.

c. Công ty nhỏ
Khi thực hiện kê khai giữa kỳ số thuế tiêu dùng bằng 1/2 số thuế tiêu dùng trong một năm của kỳ tính thuế trước đó, thì cùng lúc cũng thực hiện kê khai giữa kỳ số thuế tiêu dùng địa phương bằng 25% mức đó.

Tóm tắt
  1. Kê khai thuế tiêu dùng bao gồm kê khai quyết toán và kê khai giữa kỳ
  2. Kê khai quyết toán dành cho các pháp nhân được tiến hành trong vòng 2 tháng kể từ sau khi kết thúc năm kế toán.
  3. Kê khai quyết toán dành cho cá nhân được tiến hành cho tới trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo
  4. Kê khai giữa kỳ đối với các đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ sẽ là 1 năm 1 lần.
  5. Đối với những đơn vị kinh doanh quy mô vừa (số thuế tiêu dùng được phải nộp đã được xác định của kỳ tính thuế trước đó là từ trên 4 triệu yên cho tới 48 triệu yên) phải thực hiện kê khai giữa kỳ 3 lần 1 năm.
  6. Đối với những công ty quy mô lớn (số thuế tiêu dùng được phải nộp được xác định của kỳ tính thuế trước đó là trên 48 triệu yên) phải thực hiện kê khai giữa kỳ 11 lần một năm
  7. Nếu số thuế tiêu dùng được xác định của kỳ tính thuế trước đó nhỏ hơn hoặc bằng mức 480 nghìn yên thì không cần kê khai giữa kỳ.
  8. Kê khai giữa kỳ bao gồm hai loại là kê khai dự toán và quyết toán tạm thời.